Skip links

กองบรรณาธิการ The Attraction
เลขที่ 21/1 เดอะ แพลทินั่ม เพลส วัชรพล ชั้น 2 ยูนิต 2B-2-3 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ +(66) 2064 2794 , +(66) 8 9788 4868
editor@theattraction.co
theattractionmedia@gmail.com

A Window to the World of Attraction